Larentiinae

                      Dyspteris tenuivitta                       Dyspteris trifilaria                         Dyspteris vecinaria                       Eois apyraria                                            Eois cedon                                            Eois chacón II                       Eois chacón                                             Eois coloraria                                    Eois undulosata                     Eois undulosata                                   Eois aneobia                                          Euphya sp.